Ikääntyneiden fysioterapia

Ikääntyneet henkilöt ovat hyvin heterogeeninen joukko, jolloin kuntoutustarpeiden moninaisuus vaatii fysioterapeutilta laajaa osaamista ja kykyä monialaiseen yhteistyöhön. Monet krooniset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelinsairaudet, sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet ja muistisairaudet yleistyvät ikääntyvässä väestössä. On tavallista, että ikääntyneellä on useita samanaikaisia sairauksia, joiden huomiointi on kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeää.

Kuntoutuksen tulee olla suunnitelmallista, tavoitteellista ja monialaista. Lähtökohta hoidolle ja kuntoutukselle on ikääntyneen henkilön biopsykososiaalisen toimintakyvyn arviointi sisältäen mm. liikkumisen, ravitsemuksen, unen, sosiaalisen ja fyysisen ympäristön sekä asumisen ja apuvälineiden tarpeiden arvioinnin. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää ikääntyneen henkilön toimintakykyä sekä turvata kotona asumisen edellytyksiä.

Mitä geriatrinen fysioterapia on?

Ikääntyneiden henkilöiden parissa tehtävä työ on monipuolista, itsenäistä ja vastuullista. Ikääntyneiden fysioterapian erityispiirteitä ovat mm. liikunta- ja toimintakyvyn laaja-alainen arviointi , kuntoutus- tai fysioterapiasuunnitelman laatiminen, kaatumisen ehkäisy, muistikuntoutus, apuvälinetarpeen arviointi ja kotona asumisen tukeminen. Ikääntyneiden fysioterapialle on tyypillistä sen toteutus toiminnallisesti kotikäynteinä, johon sisältyy asunnon esteettömyyden arviointi. Yksinäisyyden ehkäisy ja sosiaalisen ulottuvuuden huomiointi sekä luonnon ja kulttuurin hyödyntäminen kuntoutuksessa voivat olla tärkeitä elementtejä ikääntyneen hyvinvoinnille. Ikääntyneiden henkilöiden kuntoutuksen lähtökohtana on luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luominen arvostavan kohtaamisen ja läsnäolon keinoin.

Toimintaympäristö

Ikääntyneiden henkilöiden kuntoutuksen parissa työskennellessään fysioterapeutit voivat työskennellä julkisella-, yksityisellä- ja kolmannella sektorilla erilaisissa toimintaympäristöissä. Fysioterapeutti voi olla työsuhteessa tai toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana. Ikääntyneiden henkilöiden kuntoutuksen parissa työskentelevä fysioterapeutti tekee usein yhteistyötä lukuisten eri tahojen, kuten kuntien liikuntatoimen, kotipalveluyritysten, kotisairaanhoidon, seurakunnan, erilaisten järjestöjen, vapaaehtoisten ystävä- tai tukihenkilöiden, läheisten ja muiden ikääntyneen elämään tiiviisti kuuluvien henkilöiden kanssa.